بستر اجتماعی و تاریخی هر سخن، تأثیری به سزا در فهم آن دارد. از دهه‌های آغازین قرن دوم هجری مکتب‌هایی به عرصه حیات علمی مسلمانان پا نهاد و امامان معصوم ما نیز به این میدان در آمدند و بدین سبب ...