این نوشتار با بررسی ارتباط قرآن و حدیث از 3 منظر 1ـ ارتباط تفسیری، 2ـ سنجشی، 3ـ دفاعی می‌پردازد به طوری که در بخش اول، ارتباط تفسیری را فراگیرترین ارتباط حدیث با قرآن دانسته و مطالبی را در مورد دلایل ...