در این مصاحبه استاد گرامی مباحثی درباره مبانی تفسیر و تأثیر این مبانی در تفسیر را بیان می‌دارد و با ذکر نگارش‌هایی که علمای شیعه در ضمن تفاسیرشان درباره مبانی تفسیر داشته‌اند به اهمیت مشخص کردن پیش‌فرض‌ها یا همان مبانی ...