اگر محدثي مي‌خواهد حديث فراهم کند، براي هر يک از استنباط‌هاي سه‌گانه کلامي و اخلاقي و فقهي، نخست بايد بداند با چه شاخصي چه موادي را براي آنها فراهم كند که براي آنها قابل استفاده باشد. اگر بنا باشد علوم ...