سلسله نشست‌هاي نگاه نو مجموعه‌اي است که در راستاي امر ترويج پژوهش توسط اداره امور پژوهشي طلّاب برگزار گرديده است و اخيراً تحت عنوان کارگاه مقدمات پژوهش و به صورت لوح فشرده توسّط اداره امور پژوهشي عرضه گرديده است از ...