رهنامه: لطفاً بفرماييد محمدحسين کياني از زمان تولد تاکنون را چگونه سپري کرده است؟ پس از سپري کردن مراحل مقدماتي تحصيل و پس از اينکه دبيرستان را به پايان رساندم، بلافاصله وارد حوزه شدم. مقدمات را در حوزه رضويه شيراز به ...