اين يکي از نقاطي است که نقل‌هاي تاريخي را از نقل‌ها و روايات احکام جدا مي‌کند. گاه در نقل‌ها و روايات فقهي چيزهائي وجود دارد و با عقل تنافي ظاهري دارند؛ همانند ديه انگشتان که يک انگشت يک دهم ديه ...