این مصاحبه با نگاه به علوم ادبی به­ عنوان یک دانش درهم ­تنیده و مرکب به بررسی نقش ادبیات و دانش­های زبانی در تفسیر ادبیات می­ پردازد و بنیاد و اساس هر نوع تفسیری را دانش­ های زبانی با محوریت ...