حديث مشهوري که در آن ابان بن تغلب مي‌گويد از امام صادق در مورد ديه قطع يک انگشت زن پرسيدم، فرمود 10 شتر، پرسيدم دو انگشت؟ فرمود: بيست شتر، گفتم سه انگشت؟ فرمود: سي شتر، گفتم: چهار انگشت؟ فرمود بيست ...