رهنامه پژوهش: درباره فضا و سیستم مدرسه مطالبی را برای خوانندگان ما بفرمایید: ابتدا ایشان با بیان سابقه هفت ساله مدرسه در امر پژوهش، رویکرد اصلی به این امر مقدس را رهنمودهای مقام معظم رهبری، ایجاد انگیزه، تقویت روحیه ثمربخشی و ...