شنيديم مدرسه‌اي در تهران، با طرحي نو و متناسب با رهنمودهاي مقام معظم رهبري، تأسيس شده و به تصويب شوراي عالي رسيده است. به اين دليل که همة دروس اين مدرسه، بر اساس روشي نو و پژوهش‌محور هستند، گزارشي از ...