آنچه در اين ياداشت مي خوانيد راهکارهاي مديريت زمان است. نويسنده ابتدا به بررسي برخي تعاريف مديريت زمان ميپردازد و در بخش دوم به نحوه هدف گذاري در برنامه ريزي و ارائه راهکارهاي عملي جهت برنامه ريزي ميپردازد. بحثي که خدمت ...