گفتاري از دکتر محمود حکمت‌نيا ـ معاونت پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در سال 1373، با ارشاد مقام معظم رهبري، آغاز به کار کرد. بخش مهمي از رسالتي که پژوهشگاه براي خود ترسيم کرده و ...