این نوشتار به تقسیم‌بندی مراتب فهم قرآن ذیل هفت عنوان قرائت، تفسیر، تفقّه، تبین، تدبّر، تفصیل و تأویل می‌پردازد و هر کدام از این عناوین را مفصل شرح می‌دهد و در ادامه، نتایج به دست آمده از این مباحث را ...