شهيد مطهری معتقد بود: «بعد از خواجه نصيرالدين طوسي، سرنوشت كلام به‌كلي تغيير كرد و بيشتر رنگ فلسفي به خود گرفت؛ يعني تا حد زيادي كلام را از سبك حكمت جدلي به سبك حكمت برهاني نزديك كرد...» علت آن نیز ...
مقاله حاضر، برگرفته از کتاب «حوزه و روحانیت از دیدگاه شهید مطهری»، نوشته «داوود شهرویی» است. در بخشی از این کتاب، به نواقص حوزه از دیدگاه شهید مطهری پرداخته شده و از آثار مختلف استاد، این موارد را برشمرده است. ...