گزارشی از فعالیت های مرکز فقهی ائمه اطهار در زمینه درس خارج پس از این‌که مشخص شد موضوع این شماره نشریه، درباره درس خارج است، تصمیم گرفتیم که افزون بر آشنایی با دروس خارجی، که در حوزه برگزار می‌شود، درباره مراکز ...