پیشنهادم این است که مطالبات جدی شود؛ مثلاً از مجمع عالی حکمت که مرکزی است که متولی علوم عقلی در حوزه است، درخواست جدی کنیم كلاس‌هاي فلسفه‌های مضاف را برای طلبه‌ها تشكيل دهد و فعلاً در حد کارگاه آشنایی باشد. ...
  بحث دربارة هويت‌يابي و استعداد‌يابي طلاب را با بيان پرسش‌هايي آغاز مي‌کنم که در اين باره است و طلاب با اين پرسش‌ها روبه‌رو هستند. در اين بحث به چند پرسش اساسي پاسخ مي‌دهم که بدين شرح است: هويت طلبگي چيست؟ ...