... مطالعه تاريخ و زندگي ائمه گر‌چه ظاهراً به شيعيان اختصاص دارد ولي اهل سنت کتب زيادي در اين‌باره نوشته‌اند. يکي از مشکلات اين دسته کتاب‌ها آن است که بخصوص عالمان شيعه به جاي تاريخ‌نگاري و شرح زندگاني ائمه معصومين، ...