... به گمان من ما بايستي مراکز مهم غرب‌شناسي داشته باشيم همان‌گونه که آنها مراکز بزرگ شرق‌شناسي داشته و دارند. من در يکي از اين مراکز در آلمان تصاويري از برخي روستاهاي کشورمان ديدم که برايم تازگي داشت. ... تمدن غرب ...