در اين مقاله ابتدا به علت پرداختن به مقوله مغالطه و غايت علم منطق اشاره شده است و سپس 25 مغالطه پر کاربرد انتخاب شده و با تعريف هر کدام و نشان دادن خطاي آن استدلال، براي هر کدام مثال ...