این نوشتار به بیان رویکردهای متفاوت دانش اخلاق که در میان مسلمین موجود بوده و اینکه این اختلاف رویکردها به پیدایش دستگاه‌های اخلاق چندی منتهی شده اشاره کرده و براساس آن آثار اخلاقی موجود را در نگاه نخست در چهار ...
شيخ انصاري را پیشتاز معاصرين يعني دويست سال اخير مي‌‌دانيم، اتفاقي که مي‌افتد اين است که رسائل را که نگاه مي‌کنيد و با اين‌ها (ساير کتب) مي‌سنجيد در حوزه حديث يک تفاوت خيلي روشن و فاحشي را در آن مي‌بينيد ...
آل بويه تمايلات شيعي داشته و آداب و فرهنگ شيعي را گسترش دادند. فضاي جديد فرهنگي، شعيان را به کوشش و تلاش فزون‌تر و‌اداشت. وزيران دانشمند آل بويه همچون شاپور بن اردشير (در بغداد)‌ و صاحب بن عباد (در ري) ...
حجيت کلمات معصومان(عليهما السلام) اختصاص به زمان و مکان خاصي نداشته شامل تمامي انسان‌ها مي‌شود. اما اين کلمات در فضا و دوراني صادر شده که جامعه و مخاطبان، محدوديت‌هايي داشته‌اند. اين پژوهش قصد دارد با تبيين فضاي حاکم بر زندگي ...