به کوشش: معاونت تهذيب حوزه‌هاي علميه، دفتر امور فرهنگي تاريخ، يکي از شاخه‌هاي علوم انساني است و تاريخ اسلام نيز يکي از علوم اسلامي به شمار مي‌رود. تاريخ اسلام همچون علوم ديگر، تعريف خاص دارد؛ سير تحول دارد؛ داراي مباني، روش، ...