تعريف روشن و رساي اصطلاح‌هاي هر دانش، يکي از پيش‌نياز‌هاي آموزش و پژوهش در آن زمينه است؛ به ويژه در دانشي مانند منطق که سر و کار ما با مفاهيم انتزاعي و فاقد مصداق‌هاي محسوس و ملموس است. تا کنون ...