در اين يادداشت نويسنده به اين نکته اشاره مي‌کند که دو تعريف براي منطق ذکر شده است. تعريفي که منطق را علم آلي و يا زير مجموعه فلسفه مي‌داند و تعريفي که آنرا علم اصالي مي‌داند. در ادامه با بررسي ...