رهنامه: منطق تطبيقي، موضوع بسيار مهمي است، به ويژه در سنت ما كه داراي ادبياتي بسيار غني است و در منطق، سابقه‌اي طولاني دارد. بزرگان بسياري درباره منطق قلم زده‌اند كه برخي از آنها شهرت جهاني دارند و آثارشان به ...