منطق جديد که داراي نام‌هاي متعددي مانند نمادين، رياضي، صوري، کلاسيک است، عنوان دانشي است که با قاعده‌هاي آن مي‌توان ساختار صوري جمله‌ها و عبارت‌هاي زبان را تعيين کرد و نشان داد که از يک يا چند جمله به اعتبار ...