مقدمه منطق به دليل هويت ابزاري‌‌اش، براي هدفي بيرون از آن آموخته مي‌شود. به عبارت ديگر، منطق را نه براي منطق، بلکه براي به کار بردن آن در علوم ديگر و حوزه‌هاي گوناگون انديشه مي‌آموزيم، اما آيا چنين توقع مهمي از ...