درباره فايده منطق گفته‌اند: کاربرد صحيح قواعد منطقي، مصونيت از خطا و کژي در انديشه را به ارمغان مي‌آورد. اين سخن گزافه نيست، هرچند کليت ندارد. در واقع، هيچ کس ادعا ندارد که منطق به تنهايي توان کافي را براي ...
  رهنامه: ارزيابي شما از وضعيت کنوني آموزش منطق در حوزه‌ها‌ي علميه چيست و براي بهبود اين وضعيت، چه راهکاري ارائه مي‌کنيد؟ استاد: در حوزه علميه در دو سطح، منطق خوانده مي‌شود؛ منطق مقدماتي و پس از آن، المنطق علامه مظفر. يک ...
اشاره: منطق و فلسفه ارتباطي وثيق با يکديگر دارند. فلسفه با قضايايي چون اصل واقعيت و اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين راه را براي منطق هموار مي‌کند و در ادامه منطق راه و روش درست انديشيدن را مي‌آموزد تا فلسفه ...
در اين يادداشت نويسنده به اين نکته اشاره مي‌کند که دو تعريف براي منطق ذکر شده است. تعريفي که منطق را علم آلي و يا زير مجموعه فلسفه مي‌داند و تعريفي که آنرا علم اصالي مي‌داند. در ادامه با بررسي ...