علم منطق با نگاه عقلي تحليل‌هايي را به ما مي‌دهد که وقتي در فلسفه همان مسائل را مي‌کاويم به جواب‌هاي دقيق‌تري دست مي‌يابيم. از اين رو نگاه عميق فلسفي کمک مي‌کند تا ما در علم منطق به بازنگري و تدقيق ...
در اين مقاله اهم شبهاتي که بر منطق توسط مخالفان ذکر گرديده و پاسخ آنها آمده است. اشکالاتي از قبيل فطرت انسان براي جلوگيري از وقوع خطا در فکر کافي است و نيازي به منطق نيست، منطق خواندن موجب تضعيف ...
نویسنده: نیكلاس رشر[1]/ ترجمه دكتر لطف اللّه نبوی مقاله حاضر ترجمه مقاله كوتاهي است از دانشمند برجسته آلماني؛ نيكلاس رشر كه تكامل منطق را در جهان اسلام از نقطه شروع آن در اواخر قرن هشتم [قرن دوم هجري] تا افول آن در ...
  «خود را بيازماييد چه‌ مقدار از دروسي که خوانده‌ايد مي‌توانيد استفاده کنيد؟»   1ـ يکي از منطق‌دانان مشهور، کتابي نوشت با نام «منطق: تئوري تحقيق»، به ‌نظر شما چه ربطي ميان منطق و روش تحقيق وجود دارد؟ و همين‌طور در جلسه‌اي که براي ...