... اين حوزه ما بر اساس حکومت درست نشده است، بلكه بر اين اساس كه اصل اسلام را نگه دارد، به اينجا رسيده و حکومت ايجاد کرده است. اين حکومت را بايد نگاه داشت و بالنده‌اش كرد. حوزه هنوز به ...