اجتهاد در تاريخ که اصطلاحاً تحليل در تاريخ ناميده مي‌شود، عبارت است از نقد و بررسي قضاياي تاريخي به منظور کشف واقعيت قضايا به مدد ابزاري که در اختيار مورخ است. و اين، امر آساني نيست. مهمترين اصولي را که تحليل‌گران ...