مؤسسه کتاب‌شناسي شيعه، در جهت معرفي آثار و مأثر شيعه، در بهار 1389، کتاب «جرعه‌اي از دريا» را که شامل سرگذشت‌نامه‌ها و مقاله‌ها و خطابه‌ها و تعليمات حضرت آيت‌الله حاج سيد موسي شبيري زنجاني است، به چاپ رساند که در ...
گفتگو با آیت الله رضی شیرازی درباره سیره میرزا محمد حسن شیرازی (میرزای بزرگ) رهنامه: نشریه علمی ـ پژوهشی «ره‌نامه پژوهش»، وابسته به معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قم، برای احیا و بازخوانی سیره علمی و عملی بزرگان حوزه، از آغاز انتشار ...
آثار بر جا مانده از میرزای شیرازی، از نظر کمّی، مجال تحقیق وسیعی درباره شخصیت و احوال ایشان به دست نمی‌دهد و نیز حدیث اقدامات مهم و وقایع اثرگذار زندگی ایشان بسیار مکرر شده است؛ اما با نیم‌نگاهی موشکافانه می‌توان ...