... نصف نسخه‌هاي خطي ايران فهرست نشده است. در اين نصف که نمي‌دانيم چه است، تجربه شخصي من نشان داده است هر کتابخانه جديدي که آن را ديجيتال يا فهرست کرده‌ايم، بدون استثنا کتاب جديدي داشته است و اين مي‌تواند ...