رهنامه: يک نظام آموزشي و تربيتي، به چه جنبه‌هاي از وجود انسان توجه مي‌کند؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد به ديدگاه اسلام درباره انسان مراجعه بکنيم و ببينيم اسلام درباره انسان به چه ابعادي قائل است و مي‌خواهد چه جنبه‌هايي ...
  رهنامه: تعريف‌تان از حوزه تفکرمحور چيست و چنين حوزه‌اي داراي چه نظام، برنامه‌ها و ويژگي‌هايي است؟ تفکر، خصوصيت ذاتي انسان است و ما انسان را بدون صفت تفکر نمي‌توانيم در نظر بگيريم، ولي وقتي روي عنوان تفکرمحوري و حوزه تأکيد مي‌شود، ...