در اين نوشتار به صورت کوتاه با ويژگي‌هاي نظام اعتقادات اسلامي آشنا مي‌شويم. از جمله اينکه به هم پيوسته، حداکثري و اجتماعي باشد. ارتقاء موضوع اعتقادات از فرد به جامعه و استفاده از زبان فطرت در بيان اعتقادات، از ديگر ...