رهنامه: بحث ما در رابطه با نقش استاد در تربيت علمي است. ديدگاه حضرتعالي در رابطه با اين بحث چيست؟ استاد: اگر بخواهيم به اين سؤال پاسخ دهيم بايد يک نگاه جامع داشته باشيم. آغاز تحول همه جانبه در جامعه انساني ...