نويسنده در اين مقاله به موضوع «خودباوري» در نظام تعليم و تربيت حوزه مي‌پردازد. ايشان خودباوري صنفي و علمي را از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي موفقيت يک صنف يا يک نظام تعليم و تربيت مي‌داند. از اين رو، به شرح مؤلفه‌هايي مي‌پردازد ...