... هر کسي در هر علمي که متخصص است، فقط در همان علم تخصص دارد و ديگر اين آموزه کهنه شده است که کسي که متخصص در فقه باشد در همه علوم ديگر مباني را دارد. مباني هر علم با ...