این مقاله به صورت مختصر و مفید به ذکر ویژگی‌های وحی گونه‌های مختلف وحی مانند وحی شریعت و وحی تسدیدی و خصوصیات هر کدام می‌پردازد و در پایان نیز به بحث موطن وحی پرداخته و آن را موضوعی دانسته که ...