1ـ روزي مادر شيخ به وي اعتراض مي‌کند و مي‌گويد: «با اين همه وجوهاتي که شيعيان از اطراف نزد شما مي‌آورند، چرا برادرت منصور را بيشتر رعايت نمي‌‌کني و به او مخارج کافي نمي‌دهي؟» شيخ بي‌درنگ کليد اتاقي را که وجوه ...
  در ميان دانشمندان علوم اسلامي، بر حسب منزلت نام‌آوران هر رشته‌اي، هر يک را با لقبي خاص خطاب مي‌کنند. در حوزه فقه و اصول، به طور مطلق، لقب شيخ براي دو شخصيت بي‌بديل به کار رفته است. اولي شيخ متقدمين ...