در اين مصاحبه استاد به مباحثي از جمله وظائف، موضوع، روش و جايگاه علم کلام در حوزه علميه مي‌پردازد. در ادامه به ارائه روش‌هاي مختلف که در مطالعه کلام جديد و قديم وجود دارد و ملاک‌هاي اولويت‌گذاري مسائل کلامي، همچون ...
  رهنامه: ارزيابي شما از وضعيت کنوني آموزش منطق در حوزه‌ها‌ي علميه چيست و براي بهبود اين وضعيت، چه راهکاري ارائه مي‌کنيد؟ استاد: در حوزه علميه در دو سطح، منطق خوانده مي‌شود؛ منطق مقدماتي و پس از آن، المنطق علامه مظفر. يک ...