روال عادي در نقد بر اين است که متخصصان و آگاهان رشته يا فعاليتي يا مجريان برنامه و اقدامي، نکته‌هاي قوت و ضعف آن را به طراحان، برنامه‌ريزان يا مسئولان آن برنامه بازتاب دهند، ولي به دليل عدم برخورداري نظام ...