ضرورت ها، آسیب ها، راهبردها ايستار بحث: ارتباط با ديگران، نظام تعليم و تربيت، تعليم و تربيت در حوزه، نظام آموزش، اساتيد، نقش اساتيد در هدايت تحصيلي و صنفي طلبه‌‌ها. مقدّمه توجّه به زندگي علمي و صنفي طلبه‌‌ها، تبيين نظري آن و رسيدگي‌هاي ...