در این مصاحبه استاد گرامی به به ارتباط هرمنوتیک و قرآن و ریشه بحث زبان قران و زبان دین می­پردازد. ایشان ضمن بیاناتی هر دو شاخه هرمنوتیک (هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک روشی) نقش، کاربرد، پرسش­های اساسی و نقاط مثبت و ...