یکی از اهداف اساسی نشریه ایجاد انگیزه نسبت به پژوهش در میان طلّاب جوان است. این هدف تحقّق نمی‌یابد مگر آنکه با روش‌های ویژه‌ای جذابیت‌های نهفته در فعالیت‌های پژوهشی را به تصویر بکشیم. الگوسازی و ارائه الگوی مناسب از میان ...