هوش هيجاني مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم‌هاي مناسب در زندگي است. آقاي گلمن از مؤلفان هوش هيجاني مي‌باشد که او اجزاي هوش هيجاني را در خودآگاهي، خود نظم‌دهي، انگيزه، همدلي و ...