در ابتداي بحث و قبل از ورود به بررسي نهاد حوزه و هويت طلبگي، بايد به چند نکته اشاره کرد: 1ـ در دنيا فقط يک‌بار براي انسان فرصت زندگي پيش مي‌آيد و تکراري ندارد. عمر کوتاه است و ما براي رسيدن ...
  بحث دربارة هويت‌يابي و استعداد‌يابي طلاب را با بيان پرسش‌هايي آغاز مي‌کنم که در اين باره است و طلاب با اين پرسش‌ها روبه‌رو هستند. در اين بحث به چند پرسش اساسي پاسخ مي‌دهم که بدين شرح است: هويت طلبگي چيست؟ ...
  مقدمه از نظر عموم مردم «هويت» به عنوان مشخصات فردي تلقي مي‌گردد. از اين ديدگاه «هويت» مساوي با مشخصات سجلّي دانسته شده است كه فرد را از افراد ديگر به صورت ظاهري تعريف مي‌نمايد؛ گاهي هم منظور از تشخيص هويت به ...