متن تصحيح شده وصيت نامه سيد محسن امين براي اولين بار در شماره اول مجله کتاب شيعه و به زبان عربي متشر شد. ترجمه اين وصيتنامه حسنختام گفتگو پيرامون مردي است که بيش از هر چيز در انديشه نشر و ...