اشاره: هر کسی در هر علمی که متخصص است، فقط در همان علم تخصص دارد و ديگر این آموزه کهنه شده است که کسی که متخصص در فقه باشد در همه علوم دیگر مبانی را دارد. مبانی هر علم با علم ...