در اين مصاحبه بطور اجمالي به انديشه‌ها و فعاليت‌هاي وهابيت اشاره مي‌شود. بيان تمايز بين اهل سنت و وهابيت، رد برخي از شبهات وهابيت و تبيين وظايف طلاب در برابر اين شبهات، از ديگر موارد ذکر شده در اين مصاحبه ...